12.11.2018. a toimub lasteaia hoolekogu istung.
Toimumise aeg: 17.00-18.00
Toimumise koht: lasteaia muusikasaal
Päevakord:
1. Narva Lasteaia Põngerjas hoolekogu esimehe, hoolekogu esimehe asetäitja ja protokollija
valimine.
2.Narva Lasteaia Põngerjas uuendatud õppekava kooskõlastamine.
3. Narva Lasteaia Põngerjas 2015-2018. a sisehindamise aruande kooskõlastamine.
4.Narva Lasteaia Põngerjas hoolekogu 2018/2019.õa tööplaani koostamine ja kooskõlastamine.
5.Tekkivad küsimused.

Narva Lasteaia Põngerjas direktori kt
J. Golubtsova