Hoolekogu

HOOLEKOGU

Hoolekogu – on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostood lasteasutuse personaliga. Lasteasutuse kõigi rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe (mitu) esindaja. Lisaks neile nimetab valla-voi linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla voi linna huvidele. Juhataja esitab hoolekogu koosseisu valla- voi linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

HOOLEKOGU PÄDEVUS

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostood lasteasutuse personaliga.

Lasteasutuse kõigi rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe (mitu) esindaja. Lisaks neile nimetab valla-voi linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla voi linna huvidele. Juhataja esitab hoolekogu koosseisu valla- voi linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

Hoolekogu:

 1. kuulab ära juhataja aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevus est ning majandamisest;
 2. annab juhatajale ja valla- voi linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 3. teeb juhatajale ja valla- voi linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 4. osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 5. otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
 6. otsustab teisi käesoleva seaduse voi valla- voi linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogul on õigus saada juhatajalt ning valla- voi linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt uks kord kvartalis hoolekogu esimehe voi juhataja ettepanekul.

HOOLEKOGU KOOSSEIS

Hoolekogu koosseis (vastavalt Narva Linnavalitsuse korraldusele 14.10.2020. a  nr  713-k)

 1. Anna Kalinina             – rühma Mesilased vanemate esindaja
 2. Viktoria Pankratjeva  – rühma Kiil vanemate esindaja
 3. Ramilya Bogens          – rühma Seeneke vanemate esindaja
 4. Viktoria Zaitseva        – rühma Oravake vanemate esindaja
 5. Anastasia Mašjanova – rühma Maasikas vanemate esindaja
 6. Anastassia Birjukova – rühma Varblased vanemate esindaja
 7. Tatjana Kruglova       – rühma Vaarikas vanemate esindaja
 8. Larisa Petchenko       – rühma Pihlakas vanemate esindaja
 9. Kristina Tairova         – rühma Kellukesed vanemate esindaja
 10. Tatjana Norman        – rühma Liblikas vanemate esindaja
 11. Larissa Anufrijeva      – Narva Lasteaia Põngerjas õpetajate esindaja
 12. Vladislav Iljin             – Narva linna esindaja

 

 

 


Partnerid