Lisa teenused ja ringid

Programm “Kiusamisest vabaks!” 


Meie lasteaed on liitunud programmiga alates 2021.a. Rühmad Kiil ja Seeneke hakkavad töötama selle programmi järgi.

“Kiusamisest vabaks!” ennetava metoodika loob lasteaia ja algklasside laste vahel üksteist arvestava ja kaasava suhte. Metoodika kasutamisel areneb lastekollektiivis kiusamist ennetav käitumiskultuur – lapsed suhtuvad üksteisesse sallivalt ja austavalt. Nad hoolivad kaaslasest ja sekkuvad kiusamise korral, julgedes kaitsta kaaslast, kes seda ise ei suuda.

Lasteaias loodud heade suhte pagas aitab toime tulla ka sotsiaalsete suhetega koolis. Kuna kiusamise ennetamine on vahetult seotud ühiskonnas aktsepteeritavate käitumisnormide ja sotsiaalsete suhete kvaliteediga, on oluline sisendada lastesse positiivseid väärtusi võimalikult varases eas. Praktilist igapäevast pedagoogilist protsessi on vaja analüüsida. See eeldab uurimispõhist lähenemist ja head koostööd lasteaia ning kooli personali ja teadlastega.

Kiusamise ennetamise võtmeisikuks lasteaias ja koolis on õpetaja. Tema suhtumine iseendasse, lastesse, lastevanematesse, kolleegidesse ja inimestesse üldiselt on määrava tähtsusega. Võime küsida: Kuidas õpetaja hindab ennast sõbralike ja toetavate suhete loojana? Kuidas õpetaja iseloomustab erinevaid lapsi ja lapsevanemaid kaaslaste ja koostööpartneritena?

“Kiusamisest vabaks!” metoodika lähtub lapsest ning keskendub kogu lasterühmale ja klassile tervikuna.

Rohkem infot leiate kodulehel: www.kiusamisestvabaks.ee
„LASTE MÕTLEMISE JA LOOGIKA ARENDAMINE MALE ÕPETAMISE KAUDU“

             

Male on loogiline ja samas loominguline mäng.
Lapsed õpivad ning harjuvad pidevalt mõtlema, planeerima, analüüsima, seadma sihte ja jõudma nendeni, saavutama suurt lõplikku eesmärki – matistada vastase kuningas. Koolieelikud treenivad mälu käikude, seisude ja plaanide meeldejätmisega.
Kõigepealt me harjume malelaua ja nuppudega, käitumise ja mängureeglitega. Edasi õpime vigurite käike ning alustame mängu, õppides vigurite koostööd malelaual. Õpime ründama vastase kuningat ja teisi nõrku vigureid ja välju ning kaitseme omasid.
Uurime maleajalugu.
Tundides lahendame vahelduseks ka laste sudokusid, ristsõnu, mängime gomokut ning värvime pilte.
Kõik need tegevused aitavad mitmekülgselt arendada lapsi mängu käigus ilma erilise pingutuseta.

 

 

Maletreener Monika Tsõganova


Partnerid