Muusika


MUUSIKALINE  KASVATUS  LASTEAIAS. MIS SEE ON?

Muusikaline kasvatus on üheks lapse isiksuse arendamise viisiks. Muusika, kui mingi muu kunstiliik, on lapsele kõige paremini kättesaadav. Ajapikku, omandades erinevaid muusikalisi tegevusi (tunnetamine, esitamine, looming) areneb lastes, looduse poolt antud anded. Lapses kerkivad esile üldised ja erilised muusikalised võimed, kalduvus teatud liiki tegevuste suhtes. Omandades teadmisi, oskusi ja vilumusi muusikast, võtavad lapsed selle kunstiliigi omaks.

Muusikalise kasvatuse põhiülesandeks on arendada lapse muusikalisi ja loomingulisi võimeid arvestades iga lapse võimalusi, rakendades selleks erinevaid muusikalisi tegevusi. Muusika emotsionaalne tunnetamine on ülioluline. See on seotud elu emotsionaalse vastuvõtlikkusega ja kasvatab isiksuslikke omadusi nagu headus ja kaastunne.

Laulmise ja muusikariistadel mängimisega arendatakse meloodiliste muusikaliste helide taasesitamise oskust, mis eeldab vaimseid tegevusi: võrdlemine, analüüs, kõrvutamine, meeldejätmine. See mõjutab mitte ainult lapse muusikalist, vaid kogu lapse arengut. Rütmitunne areneb muusikalis-rütmilistes liigutustes, mis võimaldavad lapsel tunnetada muusika meeleolu ja selle muutusi. See oskus on vajalik lapse igakülgseks arenguks, sest nõuab tähelepanu, keskendumisvõimet, mälu. Igat liiki tegevuses (laulmine, tantsimine, muusikariistadel mängimine) täidavad lapsed iseseisvaid, loomingulisi ja jõukohaseid ülesandeid, mis aitavad kaasa nende kujutlusvõime, fantaasia, enesekindluse arendamist. Teatraliseeritud tegevus nõuab lapselt kõigi muusikaliste võimete avaldumist.

Muusikatundides arendatakse lapse lauluoskust, sealhulgas diktsiooni, artikulatsiooni, hingamist laulmise ajal, häälikute moodustamist, hääle diapasooni laiendamist, intonatsiooni puhtust; logorütmika elemente: sõna ja liigutuse koordinatsiooni harjutused, arendamaks kõne ja miimika liigutusi, sõrmede peenmotoorika arendamiseks.

Muusikalise teose tunnetamist ja mõistmist, muusikalis-rütmilisi liigutusvilumuste kujundamist aitab arendada muusikaline mäng. Lapsed õpivad tajuma muusikalisi kujundeid ja väljendada neid liigutustes, kooskõlastada liigutuste iseloomu muusika iseloomuga: kuri hunt, lõbus kloun, kaval rebane. Õppetundides lapsed kuulavad muusikat, laulavad, see teeb nende tunnetused aktiivseteks, tugevdab muusikahuvi, täiustub näitleja vilumus, solistina ja kooris laulmiseoskus, areneb muusika kuulamise ja tegelaste liigutuste edastamise oskus. Need aga ongi muusikalise kasvatuse eesmärgid!


Partnerid