Laste vastuvõtu kord

Vastuvõtu kord

Koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Lapse koolieelse lasteasutusse vastuvõtuks esitab lapsevanem:

  • lasteasutuse direktorile Narva Linnavalitsuse poolt kinnitatud vormikohase avalduse,
  • lapse sünnitunnistuse koopia,
  • Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna tõendi lasteaiatasu võlgnevuse puudumisest (lapse üleminekul ühest lasteasutusest teisesse lasteasutusse).

Vanema poolt esitatud kirjalik avaldus registreeritakse laekumise järjekorras lasteasutuse vastuvõtuavalduste registris. Kui vanem loobub lasteaiakohast, saab selle järjekorras olev järgmine laps.

Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist

Lasteasutuse direktoril on õigus  ilma lapsevanema avalduseta laps lasteaiast välja arvata alljärgnevatel juhtudel:

  • lapsevanem ei ole ühe kuu jooksul arve saamisest arvates tasunud kehtestatud toidukulu ja lasteasutuse muude kulude lapsevanemate poolt kaetavat osa;
  • laps läheb kooli;
  • kui lasteasutusse on järjekord, aga selle lasteasutuse laps on puudunud lasteasutusest perekondlike põhjusteta ja meditsiiniliste näidustusteta rohkem kui neli kuud järjest.

Partnerid