Eesti keele õpe Keelkümblus

Keelekümblus

Keelekümblus on üks tõhusamaid kakskeelse õppe viisidest. Selle eeliseks ja tugevuseks on süsteemsus, metoodiline ühtsus ja teaduslik läbitöötatus.

Keelekümbluse lasteaia programmi rakendatakse Eestis alates 2003. aastast ning lasteaiast kümblemist alustanud laste arv kasvab aasta-aastalt. 

Kümbluslastele on väga oluline kodude toetus. 2004. aastast alustas tegevust keelekümblusprogrammi lastevanemate liit, kus kogemustega lapsevanemad pakuvad tuge uute keelekümblusprogrammiga liitunud laste vanematele ning teevad koostööd koolide ja lasteaedadega. Enda tegemisi tutvustab liit neli korda aastas oma ajalehes Roditelskaja Gazeta.

 Keelekümblusprogrammi eesmärk on, lapsed…

  • jõuavad ea- ja võimetekohaselt edasi kõigis õppeainetes; 
  • saavad eesti keelest aru ning räägivad, loevad ja kirjutavad eesti keeles, suudavad jätkata õpinguid nii eesti kui ka vene keeles; 
  • valdavad vene keelt eakohasel tasemel; 
  • säilitavad oma rahvusliku identiteedi ning suhtuvad lugupidamisega teistesse kultuuridesse. 

Meie lasteaed on liitunud Keelekümblusprogrammile alates 2015.aastast.

Käesoleval ajal töötavad lasteaias selle programmi alusel 5 osalise keelekumblusrühma: Liblikas, Mesilased, Pihlakas, Seeneke ja Kiil, kus õppe-ja kasvatustegevus toimub nii eesti keeles kui ka vene keeles.

Pilootprojekt “Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas”

Meie lasteaed on liitunud pilootprojektiga “Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas”.  Augustist 2021.a. rühmas «Vaarikas» alustas oma tööd eestikeelne õpetaja Irina Astashova. Eesti keele õpe toimub mängu kaudu vene- ja eestikeelse õpetaja koostöös ning hõlmab kogu õppe- ja kasvatustegevust, sealhulgas muusika-, liikumis- ning kunstitegevusi ja igapäevast suhtlemist ning toiminguid. 

Projekti raames õppeaasta jooksul läbib rühma meeskond ja lasteaia juhtkond täiendkoolituse.

Pilootprojekti eesmärk on tagada alushariduses kõigile lastele võrdsed võimalused ja eesti keele oskus tasemel, mis on vajalik põhihariduse omandamiseks.

Pilootprojekt „Eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“ 
2021.-2022.õa
Sügis
Laul „Mis on sinu lemmikpäev?“
 
 
Luuletus „Minu pere“
 
 
Talv
poolaasta „Koos on tore!“
 
Luuletus „Lumememm“
 
 
Luuletus „Jõuluvana, …“
 
 
Laul „Kes elab metsa sees“
 
 
Laul „ Väike päkapikk“
 
Video „Jõuluaeg“
 
Eesti iseseisvuspäev 
 
Kevad
Teema „Linnud“
 
Etendus „Tare-tareke“
 
Emadepäev

Partnerid