Lisa teenused ja ringid

Programm “Kiusamisest vabaks!” 


Meie lasteaed on liitunud programmiga alates 2021.a. Rühmad Kiil ja Seeneke hakkavad töötama selle programmi järgi.

“Kiusamisest vabaks!” ennetava metoodika loob lasteaia ja algklasside laste vahel üksteist arvestava ja kaasava suhte. Metoodika kasutamisel areneb lastekollektiivis kiusamist ennetav käitumiskultuur – lapsed suhtuvad üksteisesse sallivalt ja austavalt. Nad hoolivad kaaslasest ja sekkuvad kiusamise korral, julgedes kaitsta kaaslast, kes seda ise ei suuda.

Lasteaias loodud heade suhte pagas aitab toime tulla ka sotsiaalsete suhetega koolis. Kuna kiusamise ennetamine on vahetult seotud ühiskonnas aktsepteeritavate käitumisnormide ja sotsiaalsete suhete kvaliteediga, on oluline sisendada lastesse positiivseid väärtusi võimalikult varases eas. Praktilist igapäevast pedagoogilist protsessi on vaja analüüsida. See eeldab uurimispõhist lähenemist ja head koostööd lasteaia ning kooli personali ja teadlastega.

Kiusamise ennetamise võtmeisikuks lasteaias ja koolis on õpetaja. Tema suhtumine iseendasse, lastesse, lastevanematesse, kolleegidesse ja inimestesse üldiselt on määrava tähtsusega. Võime küsida: Kuidas õpetaja hindab ennast sõbralike ja toetavate suhete loojana? Kuidas õpetaja iseloomustab erinevaid lapsi ja lapsevanemaid kaaslaste ja koostööpartneritena?

“Kiusamisest vabaks!” metoodika lähtub lapsest ning keskendub kogu lasterühmale ja klassile tervikuna.

Rohkem infot leiate kodulehel: www.kiusamisestvabaks.eeHAARAV INGLISE KEEL

Alates 2022.a  novembrist jatkas oma tööd „Haarav inglise keel“. Tunnid toimuvad mängulises vormis vanema ja ettevalmistusrühma lastele.

Õppetunde rahastavad vanemad ise. Narva Linnavalitsuse määrusega 30.11.2016  № 1271-к  on kehtestatud ringi kuutasu 20 EUR

Tunniplaan:

Teisipäev/kolmapäev        15.30-16.30

Reede                                   15.30-16.30

HUVITEGEVUS EESTI KEELES

Alates 01.11.2022. a töötavad meie lasteaias  järgmised huviringid täiendava eestikeelse õppe toetamiseks:

 “Õpime mängides”

Ringijuht Maarika Johannes

Ringi osalejad: rühm Mesilased, rühm Seeneke, rühm Liblikas

 

Teatritegevus ja animatsioon

Ringujuht Jevgenia Minova

Ringi osalejad: rühm Kiil

 

Eesti keel muinasjutu kaudu

Ringijuht Polina Fadejeva

Ringi osalejad: rühm Pihlakas

 

Eestikeelse huvitegevus  lasteaia lastele on toetatud Haridus – ja Teadusministeeriumi poolt.

Tegevuse eesmärk: lasteaia laps on valmis kooli minekuks väga heal tasemel.

Eeldame, et laps:

 1. Tunneb huvi eesti keele ja kultuuri vastu.
 2. Soovib ja julgeb eesti keeles suhelda nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega.
 3. Tunneb ära ja saab aru eestikeelsetest sõnadest ning lihtsamatest väljenditest.
 4. Kasutab lihtsamaid eestikeelseid sõnu ja väljendeid igapäevases suhtlemises.

Oodatavad tulemused, et laps:

 1. Reageerib adekvaatselt eesti keeles antud korraldustele.
 2. Kuulab ja mõistab kõnet, mis on vahetult seotud õpitud suhtlussituatsiooniga.
 3. Tunneb ära omandatud sõnu ja väljendeid ning mõistab neid.
 4. Kasutab elementaarseid viisakusväljendeid erinevates suhtlussituatsioonides.
 5. Kõneleb õpitud sõnavara piires, suudab algatada ja lõpetada lihtsamat vestlus.
 6. Vastab küsimustele ning oskab ise esitada lihtsamaid küsimusi.
 7. Moodustab ise lihtsamaid fraase ja lihtlauseid.
 8. Hääldab korrektselt.

„LASTE MÕTLEMISE JA LOOGIKA ARENDAMINE MALE ÕPETAMISE KAUDU“

             

Male on loogiline ja samas loominguline mäng.
Lapsed õpivad ning harjuvad pidevalt mõtlema, planeerima, analüüsima, seadma sihte ja jõudma nendeni, saavutama suurt lõplikku eesmärki – matistada vastase kuningas. Koolieelikud treenivad mälu käikude, seisude ja plaanide meeldejätmisega.
Kõigepealt me harjume malelaua ja nuppudega, käitumise ja mängureeglitega. Edasi õpime vigurite käike ning alustame mängu, õppides vigurite koostööd malelaual. Õpime ründama vastase kuningat ja teisi nõrku vigureid ja välju ning kaitseme omasid.
Uurime maleajalugu.
Tundides lahendame vahelduseks ka laste sudokusid, ristsõnu, mängime gomokut ning värvime pilte.
Kõik need tegevused aitavad mitmekülgselt arendada lapsi mängu käigus ilma erilise pingutuseta.

 

 

Maletreener Monika Tsõganova


Partnerid