Lisa teenused ja ringid

Haarav inglise keel

Alates 2017.a  veebruarist alustas oma tööd „Haarav inglise keel“. Tunnid toimuvad mängulises vormis vanema ja ettevalmistusrühma lastele.

Õppetunde rahastavad vanemad ise. Narva Linnavalitsuse määrusega 30.11.2016  № 1271-к  on kehtestatud ringi kuutasu 20 EUR

Tunniplaan:

Teisipäev         16.00-16.30

Neljapäev       16.00-16.30

KOREOGRAAFIA TEGEVUSED LASTELE

Eelkoolieas arenevad lapsel mitmed, eelkõige kunstilised, võimed. Lapsepõlv loob nende võimete kujunemiseks soodsad tingimused. Koolieelik lülitub kergesti kunstiliikide mitmekesisusse. Ta laulab ja tantsib. See kõik loob võimalusi eriliste annete, sealhulgas musikaalsete, ilmnemiseks.

Võimalus väljendada oma tundeid läbi tantsu, kuulates tähelepanelikult muusikat, soodustab koolieelikul emotsionaalset, vaimset ja füüsilist arengut.

Lastele muusikalis-rütmiliste oskuste õpetamine on näidanud, et neis on peidus tohutu emotsionaalne, loominguline ja füüsiline potentsiaal.

Koreograafi ülesanded – luua tingimused potentsiaali tekkeks ja arendada seda.

Programmi eesmärgid – iga kasvandiku kunstiliste võimete väljaselgitamine, nende arendamine ja koolieeliku isiksuse kujundamine.

Programmi ülesanded:

  • Lapse arenguks vajalike tingimuste loomine.
  • Kasvandike intellektuaalne, füüsiline, vaimne, loominguline arendamine
  • Andekate laste väljaselgitamine ja arendamine.
  • Tervisliku eluviisi juurutamine.

Programm kindlustab laste füüsilise, psüühilise ja psühholoogilise tervise tugevdamist.

Tantsutunnid (koreograafia tunnid) toimuvad keskmise, vanema ja ettevalmistusrühma lastele üks kord nädalas lasteaia spordisaalis.


MÄNGULISUS

Eesti keele õppimise toetuseks toimuvad meie lasteaias Laulumängu tunnid. MÄNGULISUS on iga kultuuri lahutamatu osa. Vanemates laulumängudes on tähtis roll draama elementidel: dialoog, liikumine, miimika. Hobusemängu juurde on sageli lisatud, et seda mängiti jõuluajal, Nukumängu aga jaanipäeval, s.t pööripäevadel. Mängudel oli oma osa inimese elu- ja töörütmi korrastamisel, nagu laulmisel üldse.

Tänapäeval on traditsioonilised laulumängud sageli kasutust leidnud lastega seotud pedagoogilises töös, seda nii koolisüsteemis kui laagrite tegevuskavades. Laulumäng pakub häid võimalusi tuua lasteaiapäeva vaheldust ja muuta õppeprotsessi emotsionaalsemaks ning elavamaks. Laulumängud on oma terviklikkuses heaks vahendiks erinevate oskuste õppimisel ja arendamisel. Neis on koos laul, liikumine ja rollimäng.

Laulumängude mängimine ergutab samaaegselt nii mängija füüsilist kui vaimset aktiivsust, esitab väljakutse mängija fantaasiale, leidlikkusele ja osavusele.

Laulumängude abil saame tänapäeva lasteni tuua teadmisi meie traditsioonilisest külaühiskonnast, looduses toimivatest suhetest, arendada nende musikaalsust, koordinatsiooni, väljendusjulgust ning mälu.


Partnerid