Lõpetatud projektidDigitehnoloogiad meie kõrval

  1. aasta alguses sai Narva lasteaed Põngerjas toetuse Euroopa fondilt, Eesti Vabariigilt ja Sihtasutuselt Innove projektiks „Lasteaia 3D: digiaeg, digiharidus ja digikultuur“.

Projekti eesmärk: pedagoogide kompetentside laiendamine ja täiustamine digitehnoloogiate kasutamise alal lasteaia õppeprotsessis.

Käesoleva aasta aprillist kuni septembrini oli pedagoogidel võimalus projekti raames külastada kursusi ja saada individuaalset konsultatsiooni. Narva Kreenholmi gümnaasiumi arvutiklassi baasil sai koolituse 20 lasteaia pedagoogi. Informaatika õpetaja Irina Gomzjakova juhendamise all õpiti kasutama arvutiprogramme valmistamaks ette õppetunde lasteaialastele, koostati elektroonseid mänge ja puslesid, kollaaže, pilte. Seejärel oli võimalus saada ka individuaalset konsultatsiooni juba kohapeal lasteaia infotehnoloogilt, kasutades oma rühma tehnilisi vahendeid.

Seminari-kovisiooni käigus vaatlesid kursuslased karjäärikonsultandi Jelena Kulpina juhendamisel reaalseid situatsioone tööpraktikast. Analüüsiti oma tegevusi ja otsiti koos optimaalseid lahendusi probleemidele.

Projekti lõpuakordiks oli suur konverents Tallinna Tehnika Ülikooli Virumaa Kolledžis. Õppeasutuse administratsioon tutvustas osalejatele oma kaasaegset atraktiivset õpikeskkonda: arvutiklasse ja laboreid, kus on võimalik arendada oma praktilisi oskusi ja teadmisi digitehnoloogia alal. Üheskoos kolledži lektori Kaire Viiliga arutati kaasaegsete digivahendite kasutamise positiivseid ja ka negatiivseid tendentse. Laiendati teadmisi teemal „Mobiiltelefoniga tehtud fotode töötlemine“. Konverentsil esitati ka tegelikke õppetulemusi, kus pedagoogid tutvustasid oma esitlusi ja jagasid oma teadmisi ja saadud kogemusi.

Septembris toimunutel lapsevanemate rühmakoosolekutel jutustati e-keskkonna võimalustest lasteaia kodulehel, Facebookis ja igas rühmas. Oli meeldiv, et vanemad olid huvitatud antud projektitööst. Täname meie projekti koostöö partnereid: Narva Kreenholmi gümnaasiumi ja Tallinna Tehnika Ülikooli Virumaa Kolledžit igakülgse toetuse ja abi eest.

 


Eesti läheneva aastapäeva auks toimus Narvas flashmob

3. mail korraldas Narva Lasteaed Põngerjas kingitusena EV100 puhul Narva linna staadionil eelkoolilaste flashmobi, kus lapsed tantsisid koos eesti viiside saatel. Tantsu-flashmobi kaasati 150 last.
Flashmob

Flashmob algas lauluga „Tere hommikust“, mille esitas koorikooli õpilane Sille Rainsalu. Lasteaedade Sipsik, Kaseke, Muinasjutt, Punamütsike and Põngerjas ettevalmistusrühmade lapsed koos õpetajatega võtsid platsil ritta moodustades arvu 100 ning hakkasid tantsima eesti rahvatantse. Umbes 200 pealtvaatajat jälgisid värvikat etendust staadioni tribüünidelt. Pärast tantsuprogrammi lasid lapsed lendu 100 Eesti trikoloori värvitud õhupalli.

Lapsed valmistusid pidustusteks mitme kuu jooksul: nad õppisid Eesti traditsioone, laule ja tantse, valmistasid ette vahendid – värvilised tutid. Tantsuliigutusi ette valmistada aitasid noored sportlased Paemurru spordikoolist.

Ürituse eesmärgiks oli laste patriootilisuse kasvatamine läbi Eesti Vabariigis toimuvatesse pidulikesse üritustesse kaasamise ning rahvamuusika tutvustamise.
Ürituse organiseeris Narva Lasteaed Põngerjas tänu Integratsiooni Sihtasutuse MISA ja programmi EV100 toetusele. 


……………………………………………………………………………………………………………………………………..

eTwinningu projekt „Hakkama õppima STEM abil. Robotid ehitavad sildu!“

Projektis osaleb 5 haridusasutust (koolieelne haridus) Kreekast, Eestist, Hispaaniast, Leedust ja Türgist.

Selle projektiga soovime XXI sajandi laste vilumusi tõsta. Ja selles õppehariduslikus protsessis läbi STEM ürituste ja kasutades roboteid saavad lapsed rohkem teada tehnoloogiatest, arendada oma loomingut ja keelelisi vilumusi. Kogu projekti vältel kasutame programmeeritavat robottehnikat ja instrumente Web 2.0 и 3.0. 

 


Projekt Erasmus+ ühendab noori teadlasi            

Rahvusvahelise projekti „Euroopa noored teadlased“ raames avaneb pedagoogidel ja vanema ning ettevalmistusrühma lastel võimalus tutvuda looduasainete saladustega ja teha esimesed teaduskatsed ja avastused. Teha järeldusi, miks loodusnähtused on just sellised nagu nad on. Missugused loodusnähtused on positiivsed, millised aga negatiivse efektiga.

Suhtlus projekti osalejate vahel algas virtuaalses keskkonnas: lihtsate katsete koostegemine, loodusainetega seotud muinasjuttude väljamõtlemine ja nende illustreerimine, temaatiliste ürituste korraldamine.

Meie partneriteks on järgmised riigid: Prantsusmaa, Türgi, Leedu, Rumeenia.

Ootame kõiki partnereid endale külla 2018 aasta septembris.

Suurepärane, et projekti käigus on võimalus omandada inventari ja seadmeid väikese teaduslabori loomiseks lastele.

 

 

Projekt Erasmus+ aitab õppida inglise keelt sotsiaalsete kompetentside arendamise kaudu

 

Rahvusvahelise projekti raames avaneb pedagoogidel ja lastel võimalus omandada ja täiustada elementaarseid inglise keele teadmisi: sõnad, fraasid, laulukesed. Telesildade korraldamisel tekib võimalus suhelda, näidata oma esimesi edusamme keeleõppes ja lihtsalt sõbruneda!

Meie partneriteks on järgmised riigid: Sloveenia, Bulgaaria, Itaalia.

 


Pedagoogide koostöö ja õpe programmi
Nordplus Juunior raames

Programmi Nordplus Juunior toetuse raames avanes lasteaial Põngerjas võimalus vahetada kaasaegseid pedagoogilisi praktikaid ja kogemusi Leedu kolleegidega lasteaiast Žilvitis. Programmi toetuse üldsumma on 4995 eurot.

Mõlemat osapoolt huvitab STEM teema: S – loodusteaduste õppimine, T – IKT vahendite kasutamine õppeprotsessis, E – ehitamine ja konstrueerimine, M – matemaatika õppimine.

Projekti teostamise käigus töötab kaks asutust ühise teemaga, töötatakse välja metoodilisi materjale ja avaldatakse need e-keskkonnas, osapooled suhtlevad omavahel videokonverentsi teel. 2017. aasta detsembris külastavad leedukate lasteaeda pedagoogid ja administratsioon, 2018. aasta juunis saabub rühm leedu kolleegidega Narva.

   


Nordplus Juunior programm

Programmi eesmärgid on:

  • arendada ja tugevdada koolidevahelist koostööd;
  • edendada hariduse kvaliteeti;
  • toetada haridusuuendust ja loovust;
  • toetada hea kogemuse levitamist;
  • toetada kaasava hariduse põhimõtteid;
  • edendada Põhjamaade ja Baltimaade keelte ja kultuuri tundmist.

Partnerid